Udostępnianie dokumentacji

1. Pleszewskie Centrum Medyczne przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Po upływie wyżej wymienionych okresów dokumentacja medyczna jest niszczona.

2. PCM udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

3. Osobom uprawnionym dokumentacja medyczna może być udostępniana:
– do wglądu,
– przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
– na informatycznym nośniku danych.

4. W czasie pobytu w szpitalu, dokumentacja medyczna do wglądu jest udostępniana
na podstawie wniosku skierowanego do ordynatora oddziału lub lekarza prowadzącego,
z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym osobom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć. Udostępnienie dokumentacji w innej formie niż do wglądu,
odbywa się za pośrednictwem Działu organizacyjno-prawnego.

5. Udostępnianie dokumentacji medycznej poradni specjalistycznej lub po wypisie ze szpitala,odbywa się na podstawie pisemnego wniosku za pośrednictwem Działu organizacyjno-prawnego lub Sekretariatu PCM lub Rejestracji (w zakresie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej poradni specjalistycznych):
1) Sekretariat PCM
ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
tel. 62 74 20 700
e-mail sekretariat@szpitalpleszew.pl
2) Dział organizacyjno-prawny
ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
tel. 62 74 20 709
Składnica akt usytuowana jest w przyziemiu (pokój nr -1.075) i jest czynna
w godzinach od 7.25 do 15.00.
3) Rejestracja
ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
tel. 62 74 20 800
Usytuowana jest przy wejściu głównym i jest czynna od 7.00 do 17.00.

5. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki;

6. PCM nie pobiera opłat za udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie oraz w związku
z postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta lub wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W pozostały zakresie za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata wynikająca z przepisów prawa:
1) za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Informacja o aktualnej wysokości opłaty dostępna jest w Składnicy akt lub Rejestracji.

Skip to content