Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. 14.11.2023r. podpisało umowę na dotację celową z budżetu państwa ze środków Funduszu Medycznego na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM.

W ramach dofinansowania został zakupiony ambulans wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Wartość dotacji celowej: 600 000,00 zł.
Wartość zakupionego ambulansu: 598 620,00 zł.

Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

W ramach dofinansowania zakupione zostały dwa stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych.

Wartość dotacji celowej wyniosła 308 900,00 zł.

 

 

Zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023r.

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2023 otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023r. w kwocie 1 895 664,00 zł.
W ramach dofinansowania zakupione zostaną:

 • aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw),
 • system monitorowania pacjentów- centrale monitorujące,
 • system monitorowania pacjentów – kardiomonitory,
 • platforma hemodynamiczna,
 • system stanowisk resuscytacyjnych – defibrylator,
 • system stanowisk resuscytacyjnych – urządzenie do kompresji klatki piersiowej.
Zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023r.

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2023 otrzymało dofinansowanie na zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023r. w kwocie 199 926,00 zł.

PROGRAM „Rozbudowa i doposażenie Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”

PROGRAM „Rozbudowa i doposażenie Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”

Całkowity koszt inwestycji: 3 410 928,00 zł w tym:

 • kwota dotacji – 1 000 000 zł
 • udział własny Powiatu Pleszewskiego – 250 000 zł

Powstanie Pracowni elektrofizjologii spełniającej wszelkie wymogi stawiane przez NFZ ośrodkom planującym realizację zabiegów ablacji – pozwoliło na uzyskanie od WOW NFZ dodatkowych środków finansowych na realizację tychże zabiegów, w wysokości 100 000,00 zł miesięcznie.

PROGRAM „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego”

PROGRAM „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego”

Rok 2022

Przewidywana wartość inwestycji: 6 701 974,77 zł
Finansowanie ze środków pozyskanych przez Powiat Pleszewski w ramach programu Nowy Ład.
Obszar inwestycyjny:

 • Budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej.
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych
Inwestycje realizowane w Pleszewskim Centrum Medycznym w roku 2022 - dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozostającego w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego.

Inwestycje realizowane w Pleszewskim Centrum Medycznym w roku 2022 – dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozostającego w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego.

1. „Modernizacja i doposażenie obszaru diagnostyki obrazowej poprzez zakup rezonansu magnetycznego oraz rozbudowę i modernizację systemu do opisywania badań w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.”
Kwota dofinansowania: 7 500 000,00 zł

2. „Modernizacja zakładu patomorfologii poprzez przebudowę i modernizację pomieszczeń, zakup systemu do diagnostyki genetycznej oraz agregatów i komory chłodniczej wraz z wyposażeniem.”
Kwota dofinansowania: 1 700 000,00 zł

PROGRAM „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

PROGRAM „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

 • W maju 2019 r. przygotowano program funkcjonalno–użytkowy dla obszaru BO i OAiIT objętego inwestycją
 • 23 grudnia 2020 r. Powiat Pleszewski złożył wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na realizację w/w zadania.
 • Wniosek został zaopiniowany pozytywnie

Planowana całkowita kwota dofinansowania: 6 000 000,00 zł.

PROJEKT „Zakup ambulansu dla potrzebspecjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w Pleszewskim Centrum Medycznym” - dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Wymiany Ambulansów

PROJEKT „Zakup ambulansu dla potrzeb specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w Pleszewskim Centrum Medycznym”- dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Wymiany Ambulansów grudzień 2019 r.

Całkowity koszt projektu: 427 530,00 zł. w tym:

 • kwota dofinansowania – 400 000,00 zł.
 • udział własny PCM – 27 530,00 zł.
Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: „Wyposażenie/ doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018”

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: „Wyposażenie/ doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018”

Całkowity koszt inwestycji: 181 000,00 zł. w tym:

 • wartość dofinansowania – 126 682 zł.
 • udział własny – 54318 zł

 

PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO”

PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO” – realizowany w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Maj 2018r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 039 098.59 zł. w tym:

 • Wartość dofinansowania POIiŚ – 3 114 856,87 zł.
 • Udział własny – 924 241,72 zł.
Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej

PROJEKT „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

PROJEKT „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – realizowany w ramach WRPO na lata 2014 -2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 93 882 351 zł w tym:

 • kwota dofinansowania – 2 506 601,33
 • udział własny – 383 726,56
ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ

ZAKUP APARATU USG

PROJEKT „POPRAWA WARUNKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA OSOB STARSZYCH, NIESAMODZIELNYCH LUB PRZEWLEKLE CHORYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ ODDZIAŁÓW REHABILITACJI ORAZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W PLESZEWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM”

PROJEKT „POPRAWA WARUNKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA OSOB STARSZYCH, NIESAMODZIELNYCH LUB PRZEWLEKLE CHORYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ ODDZIAŁÓW REHABILITACJI ORAZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W PLESZEWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM”

Rok 2015

Całkowity koszt realizacji projektu: 7.319.796,00 zł w tym:

 • Dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – 5.855.837,00 zł
Skip to content