Projekty unijne

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędziainformatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymisamorządu województwa

W latach 2016-2023 braliśmy udział w Projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiegopn.:

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczym i samorządu województwa”

Cele projektu:
Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia wniosku przez stronę WWW o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Planowane efekty:
53 Partnerów i Uczestników biorących udział w Projekcie zostało wyposażonych w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego.
Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych.Ponadto możliwe będzie również udostępnianie EDM na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.
Za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

Wartość projektu: 97 700 701,76 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 81 182 632,07 zł

 

Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie w nowoczesny sprzęt medyczny”

W dniu 28.06.2023r. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie podpisało umowę  o dofinansowanie Projektu „Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie w nowoczesny sprzęt medyczny” nr RPWP.09.01.01-30-0013/22-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.1
„Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Poddziałania 9.1.9. „Infrastruktura ochrony zdrowia” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny oraz aparatura medyczna:angiograf, kolumna artroskopowa, aparat RTG stacjonarny, mobilny aparat RTG, mobilny aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, szafa do przechowywania endoskopów, ambulans ratunkowy, wyposażenie  do ambulansu, zestaw do monitorowania pacjenta, łóżka do intensywnej terapii, respirator, zestaw
do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, defibrylator.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w wyposażenie obiektu ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt. Celem projektu jest także poprawa stanu zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości.

Całkowita wartość Projektu wynosi 10 810 205,00 zł., z czego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Pleszewskiemu Centrum Medycznemu dofinansowanie w kwocie 9 188 674,25 zł.

TRYBY OBSŁUGI PACJENTÓW W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

26 czerwca 2019 r. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie podpisało umowę partnerską z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym na realizację Projektu „Tryby obsługi pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”.

Od 1 lipca 2021r. wprowadzono system segregacji medycznej pacjentów. Wszyscy pacjenci trafiający na SOR zostali objęci jednolitym systemem triażu. SystemTOPSOR umożliwia łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania i przydziela do odpowiedniej kategorii. Personel medyczny przeprowadza wstępne badanie (triaż), w wyniku którego pacjent zakwalifikowany zostaje do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem. Poszczególne kolory oznaczają stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo

Tytuł projektu: „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu” POWR.05.03.00-00-0005/19

CEL PROJEKTU:

Poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie „Programu Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu (PWSZ) – Położnictwo” realizowanego w okresie 01.04.2020 do 31.12.2022, który jest odpowiedzią na szereg problemów zdiagnozowanych w badaniach oczekiwań pracodawców wskazujących na potrzebę zniwelowania deficytów kompetencyjnych młodych pracowników.
Poprawa jakości kształcenia nastąpi w wyniku wdrożenia programu rozwojowego i utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

  • PARTNER PROJEKTU: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
  • WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 591 770,75 zł
  • WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 2 184 344,38zł
  • OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2022r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszarów zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zakup sprzętu medycznego .

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (doposażenie).

Pleszewskie Centrum Medyczne, jako beneficjent Programu otrzyma dofinansowanie w kwocie: 425 000,00 zł. Udział własny wyniesie 125 000,00zł. Koszt całkowity projektu to: 550 000,00 zł. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie wysokiej jakości sprzęt medyczny- ultrasonografy.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ratownictwa medycznego w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie

Pleszewskie Centrum Medyczne otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rozbudowę oraz modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, remont drogi dojazdowej do lądowiska, a także zakup sprzętu medycznego w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.
Działanie: 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego”.

Pleszewskie Centrum Medyczne, jako beneficjent Programu otrzymało dofinansowanie w kwocie: 3 187 312,08 zł. Udział własny wyniósł 580 916,84 zł. Koszt całkowity projektu to: 3 768 228,92 zł.

W ramach realizacji projektu wykonana zostanie modernizacja istniejącej infrastruktury z poszerzeniem obszaru intensywnej terapii. Dodatkowo pomieszczenia SOR zostaną rozbudowane m.in. o dodatkowe sale obserwacyjne, gabinety zabiegowe, obszar dekontaminacji, garaż przelotowy dla czterech karetek. W ramach projektu refinansowana zostanie droga dojazdowa do lądowiska dla helikopterów. W projekcie przewidziano także cykl szkoleń dla młodzieży szkół średnich, podczas których pracownicy medyczni informować będą o wpływie uzależnień na zdrowie i wynikające z uzależnień konsekwencje. SOR zostanie także doposażony w niezbędny sprzęt medyczny: łózka do intensywnej terapii, respiratory transportowe, ssaki elektryczne, aparaty do szybkiego przetaczania płynów, kardiomonitory, defibrylatory, stół zabiegowy z lampą operacyjną, aparat do znieczulenia, respirator stacjonarny, myjkodezynfektory.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

Doposażenie SOR – "Złota godzina"

Pleszewskie Centrum Medyczne otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zakup sprzętu ratującego życie i zdrowie ludzkie. Opracowaliśmy projekt pn. „Złota godzina: doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w PCM w Pleszewie”, który został zakwalifikowany do dofinansowania.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Działanie: 12.1 ” Rozwój systemu Ratownictwa medycznego”.

Pleszewskie Centrum Medyczne, jako beneficjent Programu otrzymało dofinansowanie w kwocie: 1 169 419,08 zł, która stanowi 85% ogółu wydatków. Udział własny wyniósł 206 551,07 zł. Ogół wydatków stanowi kwotę 1 375 787,15 zł.

1. Stół operacyjny z lampą operacyjną Stół operacyjny sześciodzielny, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przechyły boczne, rozchylane podnóżki, wypiętrzenie mostka, przezierny dla promieni rtg. Lampa operacyjna bezcieniowa, dwuogniskowa, z dwiema czaszami zawieszonymi niezależnie na dwóch ramionach z jednej kolumny zamocowanej do sufitu, dla każdej z czasz możliwość ustawienia w każdym położeniu w przestrzeni, obie czasze o takich samych parametrach.
2. Lampa operacyjna
Lampa operacyjna bezcieniowa, dwuogniskowa, z dwiema czaszami zawieszonymi niezależnie na dwóch ramionach z jednej kolumny zamocowanej do sufitu, dla każdej z czasz możliwość ustawienia w każdym położeniu w przestrzeni, obie czasze o takich samych parametrach.
3. Aparat do znieczulania ogólnego
Aparat zasilany w gazy medyczne z centralnej instalacji z możliwością awaryjnego zasilania z butli, butle z gazami w komplecie. Możliwość awaryjnego podtrzymania pracy aparatu w przypadku zaniku napięcia w sieci. Aparat wyposażony w monitor gazów anestetycznych, kardiomonitor modułowy, ssak, dwa parowniki do gazów anestetycznych.
4. Respirator transportowy – 2 szt.
Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego, zasilanie gazowe w tlen z butli i instalacji gazów medycznych, z możliwością podłączenia do centralnej instalacji gazów medycznych bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów.
5. Respirator stacjonarny – 3 szt.
Respirator do terapii oddechowej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zasilany w gazy medyczne z centralnej instalacji z możliwością awaryjnego zasilania z butli, butle z gazami w komplecie. Możliwość awaryjnego podtrzymania pracy aparatu w przypadku zaniku napięcia w sieci. Aparat wyposażony w wyświetlacz LCD. Obowiązkowe tryby wentylacji, nebulizacja, tryb adaptacyjny.
6. Pompa infuzyjna – 4 szt.
Pompa objętościowa zasilana sieciowo z awaryjnym zasilaniem akumulatorowym, dostosowana do transfuzji krwi, z możliwością mocowania pompy do rury pionowej i poziomej, podświetlany panel sterowania.
7. Aparat do szybkiego przetaczania płynów
Mankiet z manometrem do szybkiego przetaczania płynów, na pojemniki z płynem 500/1000ml.
8. Strzykawka automatyczna – 2 szt.
Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl, pobieranie kontrastu bezpośrednio z opakowań, w których konfekcjonowane są podawane płyny, możliwość tworzenia i zapamiętywania indywidualnych programów podawania płynów.
9. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta
Mata/koc grzejny przeznaczony do stosowania na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, wszystkie powierzchnie i elementy nadające się do mycia i dezynfekcji, część grzejna nadająca się do prania lub mycia i czyszczenia aerozolami na bazie alkoholu, część grzejna przezierna dla promieni RTG, zabezpieczenie przed przegrzaniem i porażeniem pacjenta, wyposażone w dowolne rozwiązanie służące do bezpiecznego przechowywania i przenoszenia urządzenia.
10. Ssak
Urządzenie do odsysania wydzielin z ciała pacjenta, przenośne (wózek w komplecie), zasilany z sieci elektrycznej oraz akumulatorowo, dostosowane do współpracy z instalacją próżni w budynku, z możliwością zastosowania jednorazowego pojemnika na wydzielinę.
11. Aparat RTG z ramieniem C
Mobilny aparat pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych, przeznaczony do radiografii cyfrowej z wykorzystaniem wzmacniacza obrazu, zamiast zdjęć na kasecie. Zasilanie elektryczne jednofazowe. Podstawa jezdna z zabezpieczeniem przed najeżdżaniem na leżące przewody. Wyposażony w 2 monitory LCD, nagrywarkę CD-R, videoprinter, sterylizowalne pokrowce na ramię C oraz fartuchy dla personelu chroniące przed promieniami rtg.
12. Analizator parametrów krytycznych
W pełni zautomatyzowany aparat do oznaczania następujących parametrów pacjenta w próbce surowicy: równowaga kwasowo-zasadowa, hematokryt, elektrolity (minimum Na, K, Ca, Cl). Z możliwością skonfigurowania z systemem Eskulap.
13. Ultrasonograf
Aparat z możliwością obrazowania między innymi w trybach „Doppler pulsacyjny” oraz „Doppler kolorowy”, w komplecie głowice: convex (wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa), liniowa (wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań małych narządów i badań naczyniowych), sektorowa, przezciemiączkowa.
14. Kardiomonitor – 4 szt.
Urządzenie do monitorowania stanu pacjenta, budowa modułowa, wyświetlacz LCD, możliwość pracy w sieci przewodowej oraz współpracy z centralą monitorującą, wyposażony w moduł kapnografii oraz pomiar rzutu serca metodą krwawą.

Zakup Ambulansu

Dnia 1 lipca 2009 roku w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Leszka Sikorskiego – Dyrektora, a Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. Z o o., reprezentowanym przez Agnieszkę Pachciarz – Prezesa Zarządu, w sprawie dofinansowania projektu pt: „Zakup ambulansu ratunkowego w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Pleszewskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Działanie: 12.1 „ Rozwój systemu Ratownictwa medycznego”.

Realizacja projektu będzie zlokalizowana na terenie Powiatu Pleszewskiego . Przedmiotem projektu jest zakup ambulansu ratunkowego, spełniającego normy emisji spalin EURO 5 oraz normę PN/EN/1789U, wraz z niezbędnym wyposażeniem medycznym. Projekt zakłada kompleksowe wyposażenie ambulansu, gotowego do użytkowania w momencie dopuszczenia go do poruszania się po drogach publicznych. Wartość projektu to kwota 375 535,30 zł, z czego 85% finansuje Unia Europejska ( 319 205 zł ).

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Pleszewskiego, podniosą się standardy usług medycznych. Dostępność do świadczeń zdrowotnych zwiększy się i poprawią się warunki pracy personelu medycznego. Zakup ambulansu wraz z niezbędnym wyposażeniem, zapewni osobom poszkodowanym lub będącym w stanie zagrożenia zdrowia lub życia możliwość niezwłocznego przybycia na miejsce zdarzenia zespołu ratunkowego, a także zapewni niezwłoczne przewiezienie osób poszkodowanych lub w stanie zagrożenia zdrowia i życia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej. Dzięki realizacji projektu poprawimy stan infrastruktury ratowniczej w Powiecie Pleszewskim, a przede wszystkim poprawimy efektywność działań ratowniczych w stanach zagrożenia życia.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na politykę równości szans. Polegać to będzie na zwiększeniu dostępu mieszkańców zwłaszcza terenów wiejskich do usług ratowniczych. Projekt nie zakłada dyskryminacji żadnej grupy społecznej czy zawodowej, równo traktuje kobiety i mężczyzn.

Zakup sprzętu medycznego

21 maja 2009 roku w Poznaniu, została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Pleszewskie Centrum Medyczne”, pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanym przez Marka Stawujaka – Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp z o. o, reprezentowanym przez Agnieszkę Pachciarz – Prezesa Zarządu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”.
Działanie 5.3 „ Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”.
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”

Przedmiotem projektu jest zakup wysokiej jakości sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „ Pleszewskie Centrum Medyczne”. Przedmiotowy sprzęt będzie zainstalowany i będzie użytkowany w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, w pracowni endoskopowej, pracowni USG oraz bloku operacyjnym. Sprzęt ten jest sprzętem do diagnostyki, terapii i monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Wartość projektu to kwota 842 751,23 zł, z czego 75% finansuje Unia Europejska ( 632 063,42 zł ).

Celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych w Pleszewskim Centrum Medycznym oraz spełnienie wymagań NFZ, przepisów prawnych w zakresie wyposażenia. Dzięki zakupionemu sprzętowi zwiększymy i poprawimy wykrywalność chorób przede wszystkim nowotworowych oraz poprawimy diagnostykę pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego, nerek oraz cukrzycę.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób sercowo – naczyniowych i nowotworowych, a także przewlekłych chorób układu oddechowego Projekt przyczyni się również do polepszenia jakości świadczonych usług, usprawni wczesną diagnostykę i zwiększy efektywność leczenia chorób nowotworowych. Poprawi się stan zdrowotności mieszkańców Powiatu Pleszewskiego. Projekt przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na usługę medyczną i pozwoli zwiększyć ilość wykonywanych badań w jednostce czasu, a także na skrócenie średniego czasu hospitalizacji.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Projekt zakłada rozwój społeczny mieszkańców Powiatu Pleszewskiego poprzez poprawę stanu zdrowia ludności. Jednym z głównych celów projektu jest wyrównanie i poprawa dostępności mieszkańców do wysokiej jakości usług diagnostycznych zarówno terenów wiejskich jak i miejskich. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na politykę równości szans.

Skip to content