Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia został ustanowiony operatorem usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Usługa kluczowa to udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz obrót i dystrybucja produktów leczniczych.
Za operatora usługi kluczowej uznaje się podmiot, jeżeli:

  • świadczy usługę kluczową,
  • świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych,
  • incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora.

Operator usługi kluczowej ma podejmować odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykami, na jakie narażone są wykorzystywane przez niego sieci i systemy informatyczne oraz odpowiednie środki zapobiegające i minimalizujące wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych w celu świadczenia takich usług kluczowych, z myślą o zapewnieniu ciągłości tych usług.

Centrum Medyczne w Pleszewie, jako operator usługi kluczowej, zobowiązany został do zapewnienia pacjentom oraz podmiotom współpracującym dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze świadczoną usługą kluczową.

W Szpitalu wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji celem minimalizowania ryzyka zmaterializowania się zagrożeń mających niekorzystny wpływ na proces świadczenia usługi kluczowej. W celu zapewnienia ciągłego monitoringu skuteczności wdrożonych zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych, zmian w otoczeniu prawnym i technologii, Szpital stworzył podstawowe grupy celów ochrony.

  • Bezpieczeństwo fizyczne
  • Bezpieczeństwo dostaw niezbędnych mediów
  • Bezpieczeństwo współpracy z dostawcami towarów i usług
  • Bezpieczeństwo technologiczne
  • Bezpieczeństwo osobowe
  • Bezpieczeństwo komunikacji.

Takie podejście ma zapewnić możliwość przypisania zadań do odpowiednich ról w szpitalu, przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu podmiotów zewnętrznych na poziom bezpieczeństwa.

Dla powyższych celów bezpieczeństwa operator usługi kluczowej prowadzi systematyczne analizy podatności, incydentów, które mogą zakłócić ciągłość usługi lub wpłynąć na utratę podstawowych atrybutów bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Bezpieczeństwo fizyczne

W Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie ustalono proceduralne zasady ochrony pomieszczeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa procesu świadczenia usługi kluczowej. Ochronę fizyczną zapewniają w szczególności systemy kontroli dostępu, system monitoringu wizyjnego, system identyfikacji pracowników i służby ochrony fizycznej (osobowej) oraz system przeciwpożarowy (dla ochrony przed ogniem). Ponadto w Szpitalu obowiązują procedury alarmowe na wypadek zagrożeń różnego rodzaju.

Ze względu na dostęp osób trzecich (pacjenci, odwiedzający, dostawcy i podwykonawcy usług) na teren Szpitala w trybie 24h, służby ochrony muszą podejmować specjalne środki wobec osób próbujących uzyskać dostęp do pomieszczeń i obszarów o ograniczonym dostępie. Wszystkie osoby korzystające z usług Szpitala lub odwiedzające pacjentów uprasza się o szczególny nadzór nad bagażami (torby, walizki). Pozostawienie, bez opieki, bagażu może wywołać po stronie służb ochrony fizycznej nadmiarowe działania i narazić na niepotrzebny stres pacjentów i osoby przebywające na terenie Szpitala.

W przypadku zauważenia próby przełamania zabezpieczeń, próby nieautoryzowanego wejścia na chroniony obszar proszę o niezwłoczne poinformowanie Dyrektora ds. Technicznych tel. 62 74 20 710, e-mail j.marciniak@szpitalpleszew.pl

Bezpieczeństwo dostaw niezbędnych mediów

Ze względu na krytyczność systemów informacyjnych, urządzeń i narzędzi wspomagających proces utrzymania pacjenta przy życiu, Szpital został wyposażony w redundantne zabezpieczenia na wypadek zakłóceń lub utraty zasilania oraz podpisane zostały stosowne umowy serwisowe. Ponadto w Szpitalu przyjęto jednolity system zgłaszania awarii służbom technicznym i serwisowym. Priorytetowym zadaniem jest informowanie na wczesnym etapie o zdarzeniach mogących mieć wpływ na ciągłość zasilania, tras kablowych telekomunikacyjnych i sieciowych.
W przypadku zauważenia powyżej opisanego zagrożenia, proszę o niezwłoczne poinformowanie Dyrektora ds. Technicznych tel. 62 74 20 710, e-mail j.marciniak@szpitalpleszew.pl

Bezpieczeństwo współpracy z dostawcami towarów i usług

Szpital wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji i restrykcyjnie egzekwuje stosowanie wewnętrznych procedur i instrukcji. Zagrożenie dla aktywów Szpitala może być dostawca, który nie wdrożył w swojej organizacji systemowego podejścia do ochrony informacji.
Przed udzieleniem informacji na temat infrastruktury Szpitala, obowiązkiem dostawcy towarów i usług jest podpisanie umowy poufności, zobowiązującej obie strony do zachowania, bezterminowo, wiedzy o zabezpieczeniach organizacyjnych, technicznych, infrastrukturze Szpitala.Wobec takich podmiotów Szpital, w umowach, zastrzega sobie prawo audytu drugiej strony w celu zbadania stanu bezpieczeństwa w obszarze dotyczącym przedmiotu umowy.

Każdy współpracownik dostrzegający zdarzenie, incydent bezpieczeństwa informacji jest zobowiązany do zgłoszenia niezwłocznie zaobserwowanej sytuacji do Koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa: tel. 62 7420768, e-mail: i.nowacka@szpitalpleszew.pl lub z wykorzystaniem oprogramowania PROGMEDICA.

Bezpieczeństwo technologiczne

Usługa kluczowa Szpitala ściśle zależy od systemów informacyjnych. Szpital wypełniając obowiązki operatora usługi kluczowej dokonał dekompozycji usługi na elementy składowe. Dla zidentyfikowanych elementów zidentyfikowano podatności związane z brakiem wsparcia producenta w zakresie stosowanych technologii. Dla tych elementów Szpital podejmuje działania zmierzające do wymiany lub zastąpienia bezpiecznymi rozwiązaniami. Wszystkie obecne rozwiązania projektuje się tak aby zapewnić redundantność krytycznych elementów infrastruktury, a także poufność, integralność, dostępność, autentyczność, niezaprzeczalność i rozliczalność w korzystaniu z systemów przechowywania i przetwarzania informacji.

Każdy współpracownik dostrzegający nieprawidłowe działanie systemów w aspekcie bezpieczeństwa informacji jest zobowiązany do zgłoszenia niezwłocznie zaobserwowanej sytuacji do Koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa: tel. 62 7420768, e-mail: i.nowacka@szpitalpleszew.pl lub z wykorzystaniem oprogramowania PROGMEDICA.

Bezpieczeństwo osobowe

Każdy pracownik oraz tam gdzie zasadne współpracownik Szpitala jest świadomy zapisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz swoich obowiązków w tym zakresie. W odniesieniu do zagrożeń wynikających z braku przestrzegania zapisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji i dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego przetwarzania informacji Szpital podejmuje działania uświadamiające zagrożenia, informując pracowników Szpitala jak i współpracowników o wszelakich próbach ataków środowisk przestępczych na zasoby informacyjne Szpitala.
Bezpieczeństwo w tym obszarze również zależy od naszych Pacjentów, stąd wprowadziliśmy zabezpieczenia organizacyjne w celu zachowania kontroli nad procesem przetwarzania danych naszych pacjentów od chwili ich pozyskania aż do wydania pacjentowi. Ze względu na próby wyłudzeń informacji, podawania się za krewnych, bliskie osoby, Szpital wdrożył zabezpieczenia minimalizujące ryzyko pozyskania przez osoby niepowołane informacji o zdrowiu swoich pacjentów.

Każdy Pacjent lub współpracownik Szpitala, który będzie świadkiem próby pozyskania w sposób nielegalny danych o innej osobie, proszony jest o zgłoszenie zaobserwowanej sytuacji do Inspektora Ochrony Danych, tel. 62 7420768, e-mail: iod@szpitalpleszew.pl lub z wykorzystaniem oprogramowania PROGMEDICA.

Bezpieczeństwo komunikacji

Kierownictwo Szpitala, personel z najwyższą uwagą traktuje informacje wymieniane z pacjentami, wykonawcami. W celu ich właściwiej ochrony cała komunikacja elektroniczna realizowana w sieciach publicznych, nie będących pod nadzorem Szpitala, jest szyfrowana aby zmniejszyć prawdopodobieństwo nieuprawnionego dostępu do informacji.

Połączenie pomiędzy poszczególnymi jednostkami Szpitala zbudowano tak aby zapewnić redundancję oraz bezpieczeństwo przesyłanych danych. Szpital korzysta z usług zaufanych dostawców Internetu celem zmniejszenia prawdopodobieństwa błędów po stronie dostawcy, które mogłyby wpłynąć na ciągłość usług szpitala, utratę komunikacji lub bezpieczeństwa transmitowanych informacji.

Ustanowienie nowej ścieżki komunikacji, istotne zmiany w istniejących kanałach komunikacji wymagają formalnej zgody właściwych osób, odpowiadających bezpośrednio przed Dyrekcją Szpitala za właściwe ich funkcjonowanie i bezpieczeństwo.

Wszelkie próby podszywania się pod pacjenta, nieautoryzowane próby podłączeń do infrastruktury Szpitala, fałszywe wiadomości mailowe wysyłane do personelu Szpitala należy zgłaszać do inspektora ochrony danych tel. 62 7420768, e-mail: iod@szpitalpleszew.pl w celu zapobiegania incydentom na wczesnym etapie ich rozwoju.

Pacjent, współpracownik Szpitala, który w procesie komunikacji elektronicznej nie będzie w stanie udowodnić swojej tożsamości nie będzie obsłużony. W takich przypadkach wskazany będzie kontakt osobisty lub inny właściwy dla przedmiotu kontaktu, kanał komunikacyjny.

Skip to content