Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE SPÓŁKA Z O.O.

Podstawowym celem Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie i ciągłe ich doskonalenie. Ponadto dbałość o środowisko naturalne, zapewnienie pacjentom, osobom odwiedzającym, podwykonawcom i personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu i pracy. Zarząd, dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązuje się do:

1) prowadzenia działalności zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa dotyczącymi usług medycznych, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) przestrzegania praw pacjentów,

3) stałego i systematycznego monitorowania skuteczności opieki medycznej i zadowolenia pacjentów,

4) stałego i systematycznego doskonalenia, podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,

5) obserwacji rynku i reagowania na jego potrzeby celem dostosowania się do jego potrzeb,

6) ciągłego rozwoju infrastruktury szpitala, bazy sprzętowej oraz wprowadzania nowoczesnych technik medycznych,

7) współpracy z zewnętrznymi instytucjami,

8) stosowania podejścia opartego na ryzyku w formułowaniu wymagań systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bhp mając na uwadze zdolność szpitala do osiągania założonych celów,

9) skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez jego identyfikację, analizę, ocenę i ewaluację z uwzględnieniem podejścia procesowego i kontekstu organizacji,

10) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska poprzez ciągłe doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych,

11) dążenia do stałej poprawy komunikacji, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminacji zagrożeń i zmniejszania związanego z nimi ryzyka w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym oraz ciągłego doskonalenia działań w tym zakresie,

12) zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

13) konsultowania i udziału pracowników oraz ich przedstawicieli w działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,

14) ciągłego kształtowania świadomości i angażowania pracowników w działania na rzecz poprawy jakości, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy,

15) ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

Zarząd Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Spółka z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji polityki.

Misja Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie

„Leczenie na możliwie najwyższym poziomie.
Otwartość i szybkie reagowanie na potrzeby naszych Pacjentów”

Skip to content