Aktualności | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – z dnia 03.01.2023r.

sty 5, 2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  – z dnia 03.01.2023 r.

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2022. 633, z późn. zm. ).
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o. 63-300 Pleszewie ul. Poznańska 125a
zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielanie przez:
– lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictw medycznego,
– lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w oddziale dziecięcym,
– lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny paliatywnej w oddziale paliatywnym.

2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniające warunki art. 18 ust. 1 pkt 1,2,4,5 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiący załącznik nr 2 oraz wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 zainteresowani mogą pobrać lub się z nimi zapoznać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Kadr i Płac, w godzinach 8:00 -14:30.

4. Osoby upoważnione do kontaktów
– Błażej Kaczmarek – Specjalista w Dziale Kadr

5. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
z napisem
„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego”,
„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale dziecięcym”,
„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale paliatywnym”

6. Termin składania ofert upływa z dn. 17.01.2023r. o godz.12:00.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby w PCM w Pleszewie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2023r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego
-Dział Kadr i Płac

8. Kryteria oceny ofert: stanowią: • 100% cena

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.

10. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodna w treści z projektem

11. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie PCM w Pleszewie przypada na dzień 1 lutego 2023 r. Proponowany okres obowiązywania umowy
–31.01.2026 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na krótszy okres złożony w ofercie.

12. PCM w Pleszewie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

13. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu oferent może złożyć do Zarządu PCM sp. z o.o. umotywowaną skargę dotyczącą konkursu. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone, Zarząd rozpatruję skargę w ciągu 3 dni od jej złożenia i niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów oraz Zarząd PCM w Pleszewie sp. z o.o.

14. Oferent może złożyć do Zarządu PCM w Pleszewie sp. z o.o. umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne przed zawarciem umowy.

Zarząd PCM w Pleszewie sp. z o.o. rozstrzygnie protest najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty jego złożenia. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zarząd PCM w Pleszewie sp. z o.o. niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów.
W przypadku uwzględnienia protestu Zarząd PCM w Pleszewie Sp. z o.o. powtórzy konkurs ofert.

Błażej Górczyński
Prezes Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego
w Pleszewie Sp. z o.o.

Skip to content