Zakład opiekuńczo-leczniczy

Personel medczyny
Tefelony kontaktowe
Realizowane świadczenia
Udzielanie informacji

Ordynator Oddziału

 • lek. Witold Nowacki – Specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa

 • mgr Roma Krawczyk – Specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego, Kurs kwalifikacyjny opieki długoterminowej, Kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej

Zespół lekarski w składzie

 • lek. Ludmiła Kozłowa – Młodszy asystent
Ordynator 62 74 20 769
Pielęgniarka Oddziałowa 62 74 20 777
Sekretariat 62 74 20 779
Dyżurka lekarska 62 74 20 780
Dyżurka Pielęgniarska 62 74 20 781

Zakład opiekuńczo-leczniczy obejmuje opieką pacjentów ze znacznym deficytem w zakresie samoopieki -przewlekle chorych, z niepełnosprawnością lub po ciężkiej chorobie albo zabiegu operacyjnym.Do zakładu mogą być skierowani pacjenci niewymagający pobytu w szpitalu i całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji. Długość pobytu w zakładzie jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny w skali Barthel.

Pacjent w zakładzie może liczyć na pomoc zespołu specjalistów:

 • lekarzy
 • pielęgniarek
 • psychologa
 • terapeuty zajęciowego
 • rehabilitanta
 •  dietetyka.

Realizowany zakres usług skupia się na pielęgnacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.
W celu przyjęcia do Zakładu wymagane są następujące dokumenty:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • ocena w skali Barthel – od 0 do 40 punktów
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu pacjenta, np. decyzję o przyznaniu renty lub emerytury
 • zgoda pacjenta.

Pobyt wzakładzie jest odpłatny – 70% dochodu pacjenta. W ramach tej opłaty pacjent otrzymuje głównie wyżywienie i zakwaterowanie. NFZ finansuje natomiast specjalistyczną opiekę medyczną – lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty – badania, leki i wyroby medyczne (np. pieluchomajtki).

Opieka długoterminowa realizowana w warunkach domowych (Pielęgniarska Opieka Długoterminowa) obejmuje opiekę nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci opieką nie wymagają hospitalizacji na oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej. Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie pacjentom chorym świadczeń w warunkach domowych oraz przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Każdy pacjent oraz osoba wskazana przez pacjenta, ma prawo do pełnej informacji o stanie zdrowia oraz wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta na każdym etapie procesu leczniczego i diagnostycznego.
Członkowie rodziny nie są z mocy prawa uprawnieni do uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. Lekarz może udzielić informacji osobie bliskiej (rozumiane jako: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta) w sytuacji, w której pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji.

Informacji ustnych o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz kierujący oddziałem (lub zastępca) lub lekarz prowadzący od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00.
W sytuacjach nagłych informacji udziela również lekarz dyżurny całodobowo.

Ze względu na dobro pacjentów, personel medyczny szpitala nie udziela telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta, z zastrzeżeniem, iż może być ona wyjątkowo udzielona:
a) osobie bliskiej w nadzwyczajnych sytuacjach (np. brak odwiedzin),
b) osobie wskazanej przez pacjenta, na podany przez niego numer telefonu.

Skip to content