Szpitalny Oddział Ratunkowy

Personel medczyny
Tefelony kontaktowe
Realizowane świadczenia
Udzielanie informacji
Ważne informacje

Ordynator Oddziału

  • lek. Arkadiusz Grabowski – Specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej
  • lek. Katarzyna Bielan – zastępca ordynatora, Specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

Pielęgniarz Oddziałowy

  • Ireneusz Sobczak – Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Zespół lekarski

  • lekarze PCM
Sekretariat 62 74 20 860
Sekretariat 62 74 20 888
Ordynator 62 74 20 861
Pielęgniarz Oddziałowy 62 74 20 864

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela całodobowo świadczeń w zakresie stanów zagrożenia życia i zdrowia, zwłaszcza:

  • nagłego zatrzymania krążenia i akcji oddechowej,
  • udaru,
  • masywnego urazu wielonarządowego,
  • obrażeń centralnego układu nerwowego.

W części zabiegowej udziela świadczeń w ramach doraźnej pomocy w urazach kostno– stawowych i miąższowych. Ponadto SOR świadczy usługi medyczne w przypadkach wymagających wstępnej selekcji przed przyjęciem do innych oddziałów szpitalnych lub przewozem do innej placówki medycznej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada szerokie możliwości diagnostyczne w oparciu o wysokospecjalistyczne zasoby własne oraz szpitalnych zakładów diagnostycznych, m. in. Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Oddział ściśle współpracuje z innymi oddziałami Szpitala.

Każdy pacjent oraz osoba wskazana przez pacjenta, ma prawo do pełnej informacji o stanie zdrowia oraz wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta na każdym etapie procesu leczniczego i diagnostycznego.
Członkowie rodziny nie są z mocy prawa uprawnieni do uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. Lekarz może udzielić informacji osobie bliskiej (rozumiane jako: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta) w sytuacji, w której pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji.

W sytuacjach nagłych, informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz kierujący oddziałem (lub zastępca) lekarz dyżurny całodobowo.

Ze względu na dobro pacjentów, personel medyczny szpitala nie udziela telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta, z zastrzeżeniem, iż może być ona wyjątkowo udzielona:
a) osobie bliskiej w nadzwyczajnych sytuacjach,
b) osobie wskazanej przez pacjenta, na podany przez niego numer telefonu.

TRYBY OBSŁUGI PACJENTÓW W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Od 1 lipca 2021r. wszyscy pacjenci trafiający na SOR zostali objęci jednolitym systemem triażu. Realizowany Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

System TOPSOR umożliwia łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania i przydziela do odpowiedniej kategorii. Personel medyczny przeprowadza wstępne badanie (triaż), w wyniku którego pacjent zakwalifikowany zostaje do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem. Poszczególne kolory oznaczają stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta.

OZNACZENIA KATEGORII KLASYFIKACJI PACJENTÓW

CZERWONY

KONIECZNA NATYCHMIASTOWA POMOC

POMARAŃCZOWY

KONIECZNA POMOC Z CZASEM OCZEKIWANIA DO 10 MIN

ŻÓŁTY

CZAS OCZEKIWANIA NA POMOC DO 60 MINUT

ZIELONY

CZAS OCZEKIWANIA NA POMOC DO 120 MINUT

NIEBIESKI

CZAS OCZEKIWANIA NA POMOC DO 240 MINUT

 

Skip to content