Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpitalpleszew.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Nie spełnia kryteriów dotyczących: treści nietekstowych, audio lub wideo (nagrania), napisów rozszerzonych (nagrania), audiodeskrypcji lub alternatywnego tekstu dla mediów (nagrania), audiodeskrypcji (nagrania), informacji i relacji, zrozumiałej kolejności, użycia koloru, kontrastu, obrazu tekstu, kontrastu elementów nietekstowych, treści spod kursora lub fokusu, klawiatury, pułapki na klawiaturę, dostosowania czasu, pauzy, zatrzymania, ukrycia, błysków lub wartości poniżej progu, możliwości pominięcia bloków, kolejności fokusu, celu łącza (w kontekście), nagłówków i etykiet, widocznego fokusu, języka części, spójnej identyfikacji, etykiety lub instrukcji, poprawności kodu, nazwy, roli i wartości. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, tel. 627420700, e-mail: sekretariat@szpitalpleszew.pl
W Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp z o.o. Funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta pełni mgr Ireneusz Praczyk. Biuro Pełnomocnika ds. Pacjenta jest czynne od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 14.30 (poziom -1, pokój 104), tel. 62 74 20 718.

Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Izabela Nowacka, i.nowacka@szpitalpleszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627420768 (dotyczy wyłącznie powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: (22) 55 17 700

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku: poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
Komunikacja pionowa wewnątrz budynku: ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych i wyposażone
w przyciski opisane alfabetem Braille’a.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

Wejścia:
1) wejście główne do Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. usytuowane jest od ulicy Szpitalnej (od strony parkingu dla pacjentów); wejście jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich – posiada pochylnię zewnętrzną; podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym; drzwi otwierają się automatycznie;
2) wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego usytuowane jest od ulicy Poznańskiej; wejście jest przygotowane z poziomu terenu i jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych; przy wejściu na SOR znajdują się wózki dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku; drzwi nie otwierają się automatycznie;
3) wejście do zespołu poradni specjalistycznych (z wyłączeniem poradni kardiologicznej reumatologicznej, zdrowia psychicznego, chirurgicznej, logopedycznej, medycyny pracy, diabetologicznej, ginekologiczno-położniczej) usytuowane jest w przyziemiu – dostęp dla osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem podjazdu (przez wejście główne) oraz windy;
4) poradnia kardiologiczna usytuowana jest w odrębnym budynku na terenie obiektu; wejście jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada podjazd; drzwi nie otwierają się automatycznie;
5) do Poradni ginekologicznej prowadzi odrębne wejście z wewnętrznego dziedzińca, które jest przygotowane z poziomu terenu i nie wymaga podjazdu; drzwi nie otwierają się automatycznie;
Wewnątrz budynku szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi zapewnia swobodną komunikację.

W budynku znajdują się toalety i łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchową
i poruszających się na wózku; pomieszczenia te są wyposażone w poręcze oraz posadzki antypoślizgowe.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku są usytuowane:
– na parterze budynku w bocznym korytarzu obok poradni chirurgicznej;
– na poziomie -1 przy zespole poradni specjalistycznych;
– na poziomie -1 przy sali konferencyjnej;
– na poziomie -1 przy poradni onkologicznej i hematologicznej;
– na poziomie -1 w zakładzie fizjoterapii;
– na każdym oddziale;
– w budynku poradni kardiologicznej.

W budynku zastosowano rozwiązania usprawniające szczególnie dla osób z dysfunkcją wzroku
lub słuchu, w szczególności:
– przyciski w windach opisano alfabetem Braille’a;
– w szpitalu dostępne są prawa pacjenta w języku Braille’a;
– informacje głosowe dostępne są w windach zlokalizowanych w części A1 budynku;
– zapewniono kontakt z tłumaczem języka migowego;
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dla osób niesłyszących lub słabosłyszących zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Dostęp do informacji
W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
1) 5 miejsc postojowych bezpłatnych zlokalizowanych jest obok wjazdu na parking dla pracowników (II bramka wjazdowa);
2) 6 miejsc postojowych płatnych zlokalizowanych jest na terenie parkingu głównego, przy wejściu głównym do szpitala;

Skip to content