Misja Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie

"Leczenie na możliwie najwyższym poziomie.
Otwartość i szybkie reagowanie na potrzeby naszych Pacjentów"

                  

POLITYKA JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE SPÓŁKA Z O.O.


Podstawowym celem Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie i ciągłe ich doskonalenie. Ponadto dbałość o środowisko naturalne, zapewnienie pacjentom, osobom odwiedzającym i personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu i pracy.

Zarząd, dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązuje się do:
1. prowadzenia działalności zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi dotyczącymi:
- usług medycznych
- środowiska naturalnego
- bezpieczeństwa i higieny pracy
2. przestrzegania praw pacjentów,
3. stałego i systematycznego monitorowania skuteczności opieki medycznej i zadowolenia pacjentów,
4. stałego i systematycznego doskonalenia, podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
5. obserwacji rynku i reagowania na jego potrzeby celem dostosowania się do jego potrzeb,
6. ciągłego rozwoju infrastruktury szpitala, bazy sprzętowej oraz wprowadzania nowoczesnych technik medycznych,
7. współpracy z zewnętrznymi instytucjami,
8. stosowania podejścia opartego na ryzyku w formułowaniu wymagań systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bhp mając na uwadze zdolność szpitala do osiągania założonych celów,
9. skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez jego identyfikację, analizę, ocenę i ewaluację z uwzględnieniem podejścia procesowego i kontekstu organizacji,
10.zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska poprzez ciągłe doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych,
11.dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłego doskonalenia działań w tym zakresie,
12.zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
13.ciągłego kształtowania świadomości i angażowania pracowników w działania na rzecz poprawy jakości, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy,
14.ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

Zarząd Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Spółka z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji polityki.

Prezes Zarządu
Inż. Tadeusz Stefaniak

Pleszew dn. 03.04.2018r.