Uroczyste oddanie lądowiska do użytku

Uroczyste oddanie lądowiska do użytkowania zostało poprzedzone odbiorem robót budowlanych i załatwieniem wszelkich niezbędnych formalności, aby lądowisko przy naszym szpitalu zostało dopuszczone do wykonywania operacji całodobowych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Uroczystość zgromadziła przedstawicieli gminnych i powiatowych władz samorządowych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Prezes PCM Tadeusz Stefaniak, Starosta Michał Kalarus, Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Maria Górczyńska i Zbigniew Rodek oraz członkowie Rady Nadzorczej – Marian Sztamburski i Grzegorz Wrona.
Imprezę uświetnił pokaz akrobatyczny modelu śmigłowca wykonany nad płytą lądowiska, zakończony pierwszym pomyślnym lądowaniem na nowym obiekcie.
Dotychczas Pleszewskie Centrum Medyczne posiadało utwardzone miejsce startów i lądowań śmigłowców ratunkowych usytuowane bezpośrednio przy budynku szpitala, jednak Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wprowadzono przepis, w myśl którego lądowisko przy SOR powinno spełniać szczególne wymagania. Ryzyko utraty kontraktu z NFZ na finansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego spowodowało podjęcie działań zmierzających do powstania lądowiska, które będzie odpowiadało nowym standardom. Pierwotnie normodawca zdecydował, iż podmioty lecznicze mają czas na dostosowanie lądowisk do końca 2013 roku. W praktyce wiele szpitali nie zdołało wywiązać się z tego zadania, wobec czego Minister Zdrowia przesunął termin wejścia w życie tego obowiązku o 3 lata. Nam udało się dochować pierwotnego terminu i już dziś możemy pochwalić się lądowiskiem spełniającym wszelkie wymogi. Nie byłoby to możliwe bez bardzo dobrej współpracy z władzami Powiatu Pleszewskiego, które – dostrzegając wagę problemu – podjęły decyzję o nieodpłatnym przekazaniu Pleszewskiemu Centrum Medycznemu gruntów z przeznaczeniem na posadowienie lądowiska.
Odległość szpitalnego oddziału ratunkowego od lądowiska umożliwia transport osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, do oddziału w czasie określonym przepisami prawa tj. nie dłuższym niż 5 minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego do specjalistycznego środka transportu sanitarnego.