ORGANIZACJA ODWIEDZIN W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO SARS-COV-2


Mają na względzie Decyzję Wojewody Wielkopolskiego o odwołaniu odwiedzin w szpitalach, aktualną sytuację epidemiczną związaną z trwającą pandemią zakażeń SARS-CoV-2, a także postępy w realizacji szczepień i rekomendacje GIS w sprawie wprowadzenia przez poszczególne podmioty lecznicze odwiedzin pacjentów przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów od 30 sierpnia 2021 roku wprowadzono w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. możliwość ograniczonych odwiedzin pacjenta.

1. Zaleca się, aby odwiedziny odbywały się w wyznaczonych godzinach tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 do 18.00 oraz w weekendy i święta w godzinach od 13.00 do 18.00.

2. Pacjenta przebywającego w szpitalu może odwiedzić:
1) osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19, która otrzymała pełen cykl szczepienia oraz przedstawi Unijny Certyfikat COVID-19 potwierdzający zaszczepienie w terminie od 14 do 365 dni od podania drugiej dawki albo
2) osoba po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, która przedstawi Unijny Certyfikat COVID-19 potwierdzający przebyte zakażenie od 11 do 180 dni od pozytywnego testu albo
3) osoba, która przedstawi negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (zgodnego z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego), wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin.

3. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca obowiązana jest okazać personelowi medycznemu dokument potwierdzający spełnienie jednego z wymogów, o którym mowa w pkt 2.

4. Zakazane są wizyty osób z objawami przeziębienia, infekcji lub podejrzeniem choroby zakaźnej. Wstęp na teren oddziału mają osoby, które nie były w kontakcie z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni. Zaleca się, aby w odwiedzinach uczestniczyły osoby pełnoletnie.

5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie szpitala, w szczególności: noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos, utrzymania dystansu min. 1,5m, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szpitala oraz do pomieszczeń w których przebywają chorzy.

6. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba przez czas nie dłuży niż 30 minut.

7. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacyjnymi lub wynikającymi ze stanu chorych przebywających w sali chorych, odwiedziny w danym oddziale lub sali chorych mogą zostać czasowo wstrzymane.

8. W sytuacjach szczególnych (np. odwiedziny osób w stanie terminalnym lub w stanie zagrożenia życia), decyzję o odwiedzinach pacjenta przez osobę bliską, która nie spełnia wymogu, o którym mowa w pkt 2, podejmuje lekarz kierujący oddziałem. W takim przypadku obowiązuje przestrzeganie zasad wzmożonego reżimu sanitarnego z zastosowaniem pełnych środków ochrony osobistej (maska, przyłbica, fartuch), maksymalne ograniczenie kontaktów z innymi pacjentami i personelem oraz rejestracja osób odwiedzających. W celu rejestracji odwiedzający wypełnia Ankietę z danymi (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta) oraz przekazuje ją pielęgniarce oddziału.

9. W pozostałym zakresie - nie wskazanym w niniejszym dokumencie - obowiązują zapisy Regulaminu odwiedzin pacjentów Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o.