Badanie Satysfakcji Pacjentów 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - z dnia 15.01.2020 r.

1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018. 2190, z późn. zm. ). Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o. 63-300 Pleszewie ul. Poznańska 125a zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielanie przez lekarzy w niżej wymienionych zakresach:
- anestezjologii i intensywnej terapii świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w podstawowych godzinach ordynacji oddziału i w czasie dyżuru medycznego,

- neonatologii świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w podstawowych godzinach ordynacji oddziału i w czasie dyżuru medycznego,

- kardiologii świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w podstawowych godzinach ordynacji oddziału i w czasie dyżuru medycznego

- poradni kardiologicznej,

2. Pleszewskie Centrum Medyczne planuje zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z 11 lekarzami z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, 4 lekarzami z zakresu neonatologii, 3 lekarzami z zakresu kardiologii

3. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniające warunki art. 18 ust. 1 pkt 1,2,4,5 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiący załącznik nr 2 oraz wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 zainteresowani mogą pobrać lub się z nimi zapoznać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Kadr i Płac, w godzinach 8:00 -14:30.

5. Osoby upoważnione do kontaktów – Błażej Kaczmarek – Specjalista w Dziale Kadr

6. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale/Poradni/Zakładzie/Pracowni ...........................

7. Termin składania ofert upływa z dn. 30.01.2020r. o godz.12:00. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego( data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby w PCM w Pleszewie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2020r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego -Dział Kadr i Płac .

9. Kryteria oceny ofert: stanowią: • 100% cena

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.

11. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodna w treści z projektem

12. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie PCM w Pleszewie przypada na dzień 1 lutego 2020 r. dla lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, dla lekarzy w pozostałych zakresach na dzień 1 marca 2020 r. Proponowany okres obowiązywania umowy dla lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, –31.01.2023 r., dla pozostałych- 28.02.2023 Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na krótszy okres złożony w ofercie.

13. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy informacyjnej PCM do dnia 31.01.2020r.

14. PCM w Pleszewie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

15. w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu oferent może złożyć do Zarządu PCM sp. z o.o. umotywowaną skargę dotyczącą konkursu. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone, Zarząd rozpatruję skargę w ciągu 3 dni od jej złożenia i niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów oraz Zarząd PCM w Pleszewie sp. z o.o.

16. Oferent może złożyć do Zarządu PCM w Pleszewie sp. z o.o. umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Wniesienie protestu jest dopuszczalne przed zawarciem umowy.

Zarząd PCM w Pleszewie sp. z o.o. rozstrzygnie protest najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty jego złożenia. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zarząd PCM w Pleszewie sp. z o.o. niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów. W przypadku uwzględnienia protestu Zarząd PCM w Pleszewie sp. z o.o. powtórzy konkurs ofert.